18. 11. 2019  20:50 Eugen
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu GRAS06_6I - Grafické systémy (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: GRAS06_6I
Názov predmetu: Grafické systémy
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Úvod do 3D počítačovej grafiky (dotácia 2/2)
 
a.Prehľad vývoja
b.Základné pojmy
c.Grafický transformačný reťazec

2.Normalizované grafické systémy (dotácia 2/0)
 
a.História a klasifikácia
b.Grafická pracovná stanica
c.GKS
d.PHIGS

3.Technické grafické systémy (CAD) (dotácia 4/12)
 
a.Funkčné požiadavky a klasifikácia
b.CAD systém
c.API CAD systému

4.Geometrické transformácie v priestore (dotácia 2/0)
 
a.Homogénne súradnice
b.Transformačná matica
c.Základné a zložené transformácie

5.3D modely telies (dotácia 6/0)
 
a.Klasifikácia modelov
b.Počítačová reprezentácia telies

6.Zobrazovanie 3D modelov (dotácia 0/0)
 
a.Premietanie
b.Viditeľnosť
c.Tieňovanie

7.Grafické aplikačné programové rozhrania (dotácia 6/12)
 
a.Prehľad vývoja
b.Direct3D
c.Ďalšie 3D grafické API

8.Virtuálna a rozšírená realita (dotácia 2/0)
 
a.Prehľad vývoja a základné pojmy
b.Klasifikácia
c.Tvorba virtuálnych scén

9.Technické prostriedky pre grafické systémy (dotácia 1/0)
 
a.Vstupné zariadenia
b.Výstupné zariadenia
c.Grafické procesory

10.Aplikácie grafických systémov v automatizácii priemyselných procesov (dotácia 1/0)
 
a.Procesná vizualizácia
b.SCADA
c.CNC
d.PRaM


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: