11. 12. 2019  10:21 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu HPME06_6B - Hydraulické a pneumatické mechanizmy (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: HPME06_6B
Názov predmetu: Hydraulické a pneumatické mechanizmy
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Vlastnosti tekutín, ich meranie a využitie v hydraulických a pneumatických mechanizmoch. (dotácia 2/2)
 
a.Základné vlastnosti tekutín. Objemová hustota tekutín. Tepelná rozťažnosť tekutín. Stlačiteľnosť tekutín. Viskozita kvapalín.
b.Meranie vlastností tekutín.

2.Základy hydrostatiky. (dotácia 2/2)
 
a.Hydrostatický tlak. Pascalov zákon. Eulerove rovnice hydrostatiky. Tekutina v poli zemskej príťažlivosti.
b.Výpočet tlaku a tlakovej sily na rovinnú a všeobecnú plochu.

3.Teoretické základy prúdenia ideálnych tekutín. (dotácia 2/2)
 
a.Prúdenie ideálnych tekutín. Rovnica kontinuity. Eulerove rovnice hydrodynamiky. Bernoulliho rovnice.
b.Výpočet tlaku, rýchlosti a prietoku pri prúdení ideálnej tekutiny v jednoduchých potrubiach a potrubných systémoch.

4.Prúdenie reálnych tekutín. (dotácia 2/2)
 
a.Navierova-Stokesova rovnica. Laminárne prúdenie. Turbulentné prúdenie. Reynoldsovo kritérium. Hydraulické straty.
b.Výpočet a stanovenie hydraulických strát. Miestne a dĺžkové straty. Základy riešenia potrubných systémov pri prúdení reálnych tekutín.

5.Základy teórie hydraulických mechanizmov. (dotácia 2/2)
 
a.Konštrukcia a činnosť prvkov hydraulických mechanizmov. Zásobovanie hydraulickou energiou.
b.Prvky pre zásobovanie hydraulickou energiou (čerpadlá, zásobníky, filtre). Charakteristika čerpadla.

6.Prenos tlakovej energie v tekutinových mechanizmoch. (dotácia 2/2)
 
a.Tekutinové mechanizmy - konštrukcia a princípy činnosti.
b.Hydraulické systémy výrobných a manipulačných zariadení.

7.Prvky hydraulických mechanizmov I. (dotácia 2/2)
 
a.Prevodníky. Prvky pre riadenie tlaku.
b.Zásady bezpečnosti pri práci s hydraulickými mechanizmami.
Normy k zobrazeniu strojov a schém zapojení. Symboly podľa ISO 1219. Meranie tlaku, objemového prietoku a teploty hydraulickej kvapaliny.

8.Prvky hydraulických mechanizmov II. (dotácia 2/2)
 
a.Prvky pre riadenie prietoku. Prvky pre riadenie smeru prietoku. Proporcionálne prvky.
b.Konštrukcia a činnosť prvkov hydraulických mechanizmov (hydraulické motory a hydraulické valce, prvky pre riadenie tlaku, prvky pre riadenie smeru prietoku, prvky pre riadenie prietoku, prvky pre hradenie prietoku).

9.Rozdelenie a vlastnosti pneumatických mechanizmov. (dotácia 2/2)
 
a.Výroba a rozvod stlačeného vzduchu.
b.Základné obvody hydraulických mechanizmov (základné hydraulické obvody, riadenie smeru a pohybu, riadenie objemového prietoku, riadenie tlaku).

10.Prvky pneumatických mechanizmov. (dotácia 2/2)
 
a.Prevodníky.
b.Aplikácie obvodov hydraulických mechanizmov (pohyb hydraulického valca pod záťažou, bremeno zavesené na hydraulickom valci, synchronizácia hydraulických valcov, systém zabezpečovania energie zapojením akumulátora).

11.Pneumatické motory. (dotácia 2/2)
 
a.Riadiace prvky. Kombinované riadiace prvky.
b.Rozdelenie a vlastnosti pneumatických mechanizmov (pneumatické motory, pneumatické valce, špeciálne pneumatické valce, servopneumatické mechanizmy, manipulačné pneumatické mechanizmy).

12.Obvody pneumatických mechanizmov a ich aplikácie I. (dotácia 2/2)
 
a.Základné pneumatické obvody.
b.Konštrukcia a činnosť prvkov pneumatických mechanizmov (prvky pre riadenie prietoku, prvky pre riadenie smeru prietoku, prvky pre riadenie tlaku, kombinované riadiace prvky, ventilové terminály).

13.Obvody pneumatických mechanizmov a ich aplikácie II. (dotácia 2/2)
 
a.Riadenie smeru a pohybu. Vákuové mechanizmy. Tlmiče.
b.Základné obvody pneumatických mechanizmov (základné zapojenia pneumatických obvodov, riadenie smeru a pohybu, uchopovacie pneumatické mechanizmy, vákuové mechanizmy).


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: