18. 11. 2019  5:30 Eugen
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu POCS06_6B - Počítačové siete (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: POCS06_6B
Názov predmetu: Počítačové siete
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Úvod do problematiky počítačových sietí (dotácia 8/8)
 
a.Štruktúra počítačových sietí a ich rozdelenie, referenčný model OSI.
b.Rozdelenie prenosových médií, elektrické prenosové médiá, optické prenosové médiá, bezdrôtový prenos, princípy prenosu jednotlivých prenosových technológií.
c.Štandardy jednotlivých vrstiev OSI modelu, modulácia, multiplexné prenosy, štandardy IEEE 802.11x, IEEE 802.16x, IEEE 802.3x, LLDP .
d.Organizácia toku dát v priemyselných sieťach, komunikácia v systémoch SIMATIC S7, spoľahlivosť priemyselných sietí, triedy spoľahlivosti.

2.Protokoly TCP/IP (dotácia 6/6)
 
a.Služby protokolu TCP/IP v spojení s vrstvami modelu ISO/OSI, proces riadenia komunikácie, komunikácia prostredníctvom UDP, TCP porty.
b.Internet protokol, adresovanie v sieťach TCP/IP, verzie IPv4 a IPv6, výpočet podsietí.
c.Systém DNS, štruktúra doménových názvov v sieťach založených na protokole TCP/IP.

3.Komunikácia v sieťach TCP/IP (dotácia 6/6)
 
a.Smerovanie,filtrácia komunikácie na rôznych úrovniach, proxy, gateway, firewall, tunelovanie cez SSH, VPN.
b.Elektronická pošta - protokoly,elektronický podpis, šifrovanie komunikácie, protokoly POP3, IMAP, protokol MIME.
c.Priemyselná komunikácia, topológie priemyselných sietí, protokoly PROFINET, PROFIBUS a ich postavenie v modele ISO/OSI.

4.Základy kryptografie a bezpečnosti dátových prenosov (dotácia 6/6)
 
a.Bezpečnosť komunikačných systémov, ochrana prenosov, technológie IDS, IPS, honeypot.
b.Spoľahlivosť dátových prenosov, spôsoby zvyšovania spoľahlivosti, riadenie toku dát.
c.Základy kryptológie, autentifikácia a riadenie prístupu, elektronický a digitálny podpis, certifikačné autority.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: