6. 12. 2019  13:29 Mikuláš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu APME06_6I - Aplikovaná mechanika (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Aplikovaná mechanika
Kód predmetu: APME06_6I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Tibor Nánási, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci štúdia predmetu Aplikovaná mechanika získajú študenti vedomosti o vlastnostiach a správaní sa diskrétnych a spojitých mechanických sústav. Získajú prehľad o spôsoboch a metodike tvorby výpočtových modelov pre určenie namáhania mechanických sústav. Naučia sa riešiť problémy kmitania spojitých a diskrétnych mechanických sústav a zároveň hľadať možnosti pre redukciu, resp. odstránenie nežiadúcich účinkov vyplývajúcich z kmitania. Získajú vedomosti o teoretických základoch a praktickej aplikácii numerických počítačových metód v mechanike.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
•Princípy matematického modelovania mechanických sústav.
•Metódy riešenia mechanických sústav.
•Kmitanie diskrétnych mechanických sústav-1 stupeň voľnosti, viac stupňov voľnosti.
•Základy mechaniky kontinua.
•Kmitanie spojitých mechanických sústav.
•Numerické metódy v mechanike.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRDIČKA, M. -- SAMEK, L. -- SOPKO, B. Mechanika kontinua. Praha : Academia, 2005. 799 s. ISBN 80-200-1344-X.
ŽMINDÁK, M. -- GRAJCIAR, I. -- NOZDROVNICKÝ, J. Modelovanie a výpočty v metóde konečných prvkov: Diel I - modelovanie v ANSYSe. Žilina : Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite, 2004. 208 s. ISBN 80-968823-5-X.
KOMPIŠ, V. -- ŽMINDÁK, M. -- KAUKIČ, M. Počítačové metódy v mechanike: Lineárna analýza. Žilina : Žilinská univerzita, 1998. 152 s. ISBN 80-7100-469-3.
BENČA, Š. Aplikovaná pružnosť I: Metóda konečných prvkov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987. 200 s.
BENČA, Š. Výpočtové postupy MKP pri riešení lineárnych úloh mechaniky. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 150 s. ISBN 80-227-2404-1.
MURÍN, J. Metóda konečných prvkov pre prútové a rámové konštrukcie. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 127 s. ISBN 80-227-1287-6.
NAĎ, M. -- LABAŠOVÁ, E. Mechanika tuhých telies. Mechanics of Solids: Návody na cvičenia. Manual for exercises. Trnava : AlumniPress, 2008. 194 s. ISBN 978-80-8096-050-6.
MUDRIK, J. -- LABAŠOVÁ, E. -- PEKÁREK, F. -- NAĎ, M. Mechanika tuhých telies. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 272 s. ISBN 80-227-1181-0.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky a výpočtové cvičenia.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Písomná skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: