28. 1. 2020  11:39 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu APME06_6I - Aplikovaná mechanika (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: APME06_6I
Názov predmetu: Aplikovaná mechanika
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Mechanické sústavy. (dotácia 2/2)
 
a.Rozdelenie a základné pojmy. Princípy matematického modelovania mechanických sústav.

2.Modelovanie mechanických sústav I. (dotácia 2/2)
 
a.Metóda uvoľňovania.

3.Modelovanie mechanických sústav II. (dotácia 2/2)
 
a.Metóta redukcie hmotných a silových parametrov.

4.Modelovanie mechanických sústav III. (dotácia 2/2)
 
a.Energetické princípy v modelovaní mechanických sústav.

5.Kmitanie mechanických sústav. (dotácia 2/2)
 
a.Rozdelenie kmitania a základné pojmy. Lineárne a nelineárne kmitajúce mechanické sústavy. Modely pre kmitanie mechanických sústav.

6.Kmitanie diskrétnych sústav I. (dotácia 2/2)
 
a.Vibration of SDOF systems-free, forced, undamped, damped.

7.Kmitanie diskrétnych sústav II. (dotácia 2/2)
 
a.Kmitanie sústav s 2 stupňami voľnosti. Dynamický tlmič-model,podstata funkcie.

8.Kmitanie diskrétnych sústav III. (dotácia 2/2)
 
a.Kmitanie diskrétnych sústav s viac stupňami voľnosti.

9.Základy mechanika kontinua. (dotácia 2/2)
 
a.Základné pojmy a charakteristiky chovania sa materiálov. Zovšeobecnený Hookov zákon.Konštitutívne rovnice. Napäťovo-deformačné vzťahy

10.Kmitanie kontinua I. (dotácia 2/2)
 
a.Pozdĺžnie a torzné kmitanie tyče.

11.Kmitanie kontinua II. (dotácia 2/2)
 
a.Ohybové kmitanie nosníka.

12.Kmitanie kontinua III. (dotácia 2/2)
 
a.Kmitanie membrán a dosiek.

13.Numerické metódy v mechanike. (dotácia 2/2)
 
a.Základy a podstata numerických metód. Základné teoretické východiská a formulácie v MKP. Numerické simulácie mechanických sústav pomocou MKP.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: