21. 11. 2019  18:08 Elvíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MAT206_6B - Matematika II (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Matematika II
Kód predmetu: MAT206_6B
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: PaedDr. Janette Kotianová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Vladimír Liška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Iveta Markechová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
RNDr. Renáta Masárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Hana Stúpalová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Mária Tóthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základy diferenciálneho a integrálneho počtu funkcií viac premenných. Má znalosti o diferenciálnych rovniciach a ovláda techniky pre výpočet exaktného riešenia vybraných typov obyčajných diferenciálnych rovníc.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Funkcia viac premenných.
Parciálne derivácie funkcie viac premenných.
Lokálne, viazané a globálne extrémy funkcie viac premenných.
Skalárne a vektorové polia. Operátory polí (gradient, divergencia, rotácia).
2. Dvojný integrál.
Krivkový integrál I. a II. druhu.
3. Diferenciálna rovnica I. rádu. Veta o existencii a jednoznačnosti riešenia Cauchyho úlohy.
Lineárna diferenciálna rovnica n-tého rádu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VRÁBEĽ, R. -- LIŠKA, V. Matematika II: Určitý integrál. Funkcia viac premenných. Diferenciálne rovnice. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 150 s. ISBN 978-80-227-3784-5.
IVAN, J. Matematika 1. Bratislava : Alfa, 1986. 704 s.
IVAN, J. Matematika 2. Bratislava : Alfa, 1989. 631 s. ISBN 80-05-00114-2.
ELIAŠ, J. -- HORVÁTH, J. -- KAJAN, J. Zbierka úloh z vyššej matematiky: 2.časť. Bratislava : Alfa, 1986. 316 s.
ELIAŠ, J. -- HORVÁTH, J. -- KAJAN, J. Zbierka úloh z vyššej matematiky. 3. časť. Bratislava : Alfa, 1971. 219 s.
ELIAŠ, J. -- HORVÁTH, J. -- KAJAN, J. -- ŠULKA, R. Zbierka úloh z vyššej matematiky. 4.časť. Bratislava : Alfa, 1979. 285 s.

Odporúčaná:
DEMIDOVICH, B. Computational mathematics. Moskva : Mir, 1986.
ŠVEC, M. -- MIŠÍK, L. -- KLUVÁNEK, I. Matematika 1: Pre štúdium technických vied. Bratislava : SVTL, 1963. 758 s.
KLUVÁNEK, I. -- MIŠÍK, L. -- ŠVEC, M. Matematika 2. Bratislava : SVTL, 1961. 815 s.
MIŠÚTOVÁ, M. -- MARKECHOVÁ, I. -- STÚPALOVÁ, H. -- ČERVEŇANSKÁ, Z. -- HAMPLOVÁ, L. -- KOTIANOVÁ, J. -- KREMŽÁROVÁ, L. Matematika II s podporou programov WinPlot a Maxima. Trnava : AlumniPress, 2010. ISBN 978-80-8096-127-5.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky, praktické cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: