21. 1. 2020  9:18 Vincent
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MAT206_6B - Matematika II (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MAT206_6B
Názov predmetu: Matematika II
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Určitý integrál (dotácia 4/4)
 
a.Definícia, základné vlastnosti.
b.Newton-Leibnitzov vzorec, substitučná metóda a metóda per partes.

2.Geometrické aplikácie určitého integrálu. Nevlastný integrál. (dotácia 4/4)
 
a.Plošný obsah elementárnej oblasti. Objem rotačného telesa. Dĺžka krivky.
b.Nevlastný integrál.

3.Diferenciálny počet funkcie viac premenných (dotácia 10/10)
 
a.Funkcia viac premenných - definícia, základné vlastnosti, limita a spojitosť.
b.Parciálne derivácie funkcie dvoch premenných.
c.Extrémy (lokálne, viazané, globálne) funkcie dvoch premenných. Metóda najmenších štvorcov.
d.Vektorová funkcia, vektorová analýza, operátory skalárnych a vektorových polí.

4.Obyčajné diferenciálne rovnice (dotácia 8/8)
 
a.Diferenciálne rovnice 1. rádu - separovaná, separovateľná DR, homogénna DR, lineárna DR, Bernoulliho DR.
b.Lineárna diferenciálna rovnica n-tého rádu s konštantnými koeficientami. Metóda variácie konštánt.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: