19. 11. 2019  7:03 Alžbeta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PGRA06_6B - Počítačová grafika a číslicové spracovanie obrazu (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PGRA06_6B
Názov predmetu: Počítačová grafika a číslicové spracovanie obrazu
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Technológie programovania a počítačová grafika - zhrnutie poznatkov (dotácia 2/2)
 
a.Procedurálny a objektový prístup.
b.Komponentové technológie programovania.

2.Úvod do počítačovej grafiky (dotácia 4/2)
 
a.Predmet skúmania, klasifikácia oblastí a referenčný model.
b.Prehľad vývoja a základné pojmy.
c.Vektorová a rastrová grafika.
d.Grafický hardvér a renderovací reťazec.
e.Záznam grafickej informácie (grafické súborové formáty).
f.Matematické základy (zhrnutie poznatkov).

3.Grafické programovanie vo Windows (dotácia 4/4)
 
a.Úvod do grafického programovania (WinAPI, GUI, DotNET, C#, WinForms, WPF).
b.GDI+ (virtualizácia grafického HW, kontext zariadenia a grafický kontext, grafické funkcie).
c.Direct2D.
d.Integrované vývojové prostredia pre vývoj riadených grafických aplikácií (Visual Studio, SharpDevelop).

4.Geometrické transformácie (dotácia 2/2)
 
a.Homogénne súradnice a transformačná matica.
b.Základné transformácie (posunutie, otočenie, zmena mierky).
c.Špeciálne transformácie(súmernosť, skosenie).
d.Skladanie transformácií.

5.Zobrazovanie a orezávanie (zobrazovacie transformácie) (dotácia 2/2)
 
a.Window-viewport transformácia.
b.Orezávanie.

6.Rasterizácia základných geometrických objektov a vypĺňanie oblastí (dotácia 2/2)
 
a.Rasterizácia úsečky.
b.Rasterizácia kružnice.
c.Vypĺňanie polygonálnych oblastí.

7.Farby v počítačovej grafike (dotácia 2/2)
 
a.Svetlo a vizuálny systém človeka.
b.CIE chromatický diagram.
c.Modely farieb.

8.Základy číslicového spracovania obrazu (dotácia 6/6)
 
a.Obraz a jeho reprezentácia (získavanie obrazu, typy obrazov, spojitý a diskrétny obraz, binárny obraz, digitalizácia obrazu, obrazová funkcia).
b.Obrazová aritmetika a transformácie obrazu.
c.Predspracovanie obrazu.
d.Segmentácia obrazu.
e.Rozpoznávanie a porozumenie obrazu.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 21. 02. 2019.

Typ výstupu: