20. 11. 2019  5:16 Félix
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SBTS06_6I - Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
Kód predmetu: SBTS06_6I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Lenka Kolíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tibor Nánási, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na analýzu bezpečnosti a spoľahlivosti technických systémov a výrobkov. Študenti získajú základný prehľad a znalosti o konštrukcii spoľahlivostných modelov v technickej praxi, o metódach zabezpečenia a sledovania prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti ako aj základný prehľad o legislatívnych aspektoch uvedenej problematiky. Budú schopní aplikovať moderné metódy pri tvorbe stratégií pre zabezpečovanie spoľahlivosti a bezpečnosti výrobkov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
 Základné pojmy a kontexty teórie spoľahlivosti. Kvantitatívne hodnotenie spoľahlivosti.
 Najdôležitejšie štatistické rozdelenia v teórii spoľahlivosti.
 Spoľahlivost systémov. Sériové, paralelné a sériovo-paralelné dvojstavové systémy.
 Metódy riešenia spoľahlivosti komplexných systémov. Skúšky spoľahlivosti. Metódy vyhodnotenia skúšok spoľahlivosti.
 Weibullova analýza a poriadkové štatistiky.
 Systémové metódy analýzy spoľahlivosti a bezpečnosti systémov. Stratégie zabezpečovania spoľahlivosti a bezpečnosti výrobkov.
 Spoľahlivosť obnovovaných systémov. Problematika spoľahlivosti viacstavových systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MYKISKA, A. Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2004. 206 s. ISBN 80-01-02868-2.
MYKISKA, A. Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2006. 206 s. ISBN 80-01-02868-2.
VRBAN, A. Spoľahlivosť systémov riadenia. Trnava : AlumniPress, 2007. 96 s. ISBN 978-80-8096-010-0.

Odporúčaná:
ŠKVARKA, P. Spoľahlivosť v jadrovej energetike. Bratislava : Alfa, 1989. 270 s. ISBN 80-05-00095-2.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky zamerané na praktické skúsenosti najmä so štatistickým spracovaním cenzúrovaných a necenzúrovaných údajov a s odhadom ukazovateľov spoľahlivosti na základe experimentálnych alebo simulovaných údajov. Cvičenia vo výpočtovom laboratóriu.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Písomná skúška.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: