28. 1. 2020  1:02 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SBTS06_6I - Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: SBTS06_6I
Názov predmetu: Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Základné pojmy a kontexty teórie spoľahlivosti (dotácia 2/1)
 
a.Spoľahlivosť a bezpečnosť v kontexte akosti a systémovej analýzy.
b.Všeobecné základné pojmy spoľahlivosti a bezpečnosti (spoľahlivosť, bezporuchovosť, životnosť, opotrebovanie, opraviteľnosť, udržovateľnosť, obnova, skladovateľnosť, pohotovosť).
c.Klasifikácia druhov nebezpečenstva a triedenie porúch vo vybraných priemyselných odvetviach.
d.Cvičenie: Úvod do výpočtového systému Mathematica

2.Kvantitatívne hodnotenie spoľahlivosti (dotácia 2/1)
 
a.Základné ukazovatele spoľahlivosti a bezpečnosti (doba do poruchy, distribučná funkcia doby poruchy, funkcia spoľahlivosti, hustota porúch, intenzita porúch, gama-percentný život, súčiniteľ pohotovosti, technického využitia, ukazovatele životnosti, udržovatelnosti).
b.Časová závislosť intenzity porúch.
c.Popisná štatistika pre potreby spoľahlivostnej analýzy (charakteristiky náhodných veličín, empirické rozdelenia, stredné hodnoty, ukazovatele variability, šikmosti a špicatosti, kvantily, výberové momenty, grafická vzualizácia údajov).
d.Cvičenie: Popisná štatistika, štatistické balíky v systéme Mathematica.

3.Najdôležitejšie štatistické rozdelenia v teórii spoľahlivosti. (dotácia 2/1)
 
a.Základné typy rozdelení diskrétnych a spojitých náhodných veličín.
b.Metódy odhadu parametrov rozdelení, intervaly spoľahlivosti.
c.Cvičenie: Simulácia spojitých a diskrétnych rozdelení (normálne, exponenciálne, Poissonove, Weibullove a gamma rozdelenie).

4.Spoľahlivost systémov (dotácia 2/1)
 
a.Transformácia technologickej schémy do spoľahlivostného modelu. Blokové schémy - rozklad systémov na subsystémy a prvky
b.Dvojstavové a viacstavové modely.
c.Pravdepodobnostné základy analýzy spoľahlivosti systémov (pravdepodobnosť zlúčiteľných a nezlúčiteľných javov, pravdepodobnosť nezávislých a závislých súčasných javov, podmienená pravdepodobnosť, veta o úplnej pravdepodobnosti, ...).
d.Cvičenie: Numerické metódy odhadu parametrov rozdelení (metóda najmenších štvorcov, metóda maximálnej vierohodnosti, momentové metódy)

5.Sériové, paralelné a sériovo-paralelné dvojstavové systémy. (dotácia 2/1)
 
a.Základné vlastnosti sériových a paralelných systémov pre závislé a nezávislé podsystémy.
b.Analýza citlivosti systémov na zmenu parametrov podsystémov a na zmenu počtu podsystémov
c.Kombinované sériovo -- paralelné systémy. Ekvivalentné funkčné blokové schémy.
d.Cvičenie: Štatistické spracovanie empirických spoľahlivostných údajov.

6.Metódy riešenia spoľahlivosti komplexných systémov. (dotácia 2/1)
 
a.Metóda dekompozície.
b.Metóda minimálnych ciest, metóda minimálnych rezov, metóda priameho triedenia, metóda incidenčných matíc, metóda stromu udalostí a stromu porúch
c.Cvičenie: Parametrický odhad empirických spoľahlivostných údajov.

7.Skúšky spoľahlivosti. (dotácia 2/1)
 
a.Druhy skúšok a ich zameranie.
b.Stratégie tvorby skúšobných plánov. Cenzurované a necenzurované skúšky.
c.Funkcia vierohodnosti pre cenzurované údaje I. a II. typu.
d.Cvičenie: Spoľahlivosť jednoduchých systémov. Analýza citlivosti.

8.Metódy vyhodnotenia skúšok spoľahlivosti (dotácia 2/1)
 
a.Bodové odhady: metóda momentov, metóda kvantilov, regresné metódy.
b.Intervalové odhady. Parametrické odhady metódou maximálnej vierohodnosti.
c.Cvičenie: Spoľahlivosť komplexných systémov. Systémy k/n, systémy s prepínačom.

9.Weibullova analýza a poriadkové štatistiky (dotácia 2/1)
 
a.Rozdelenia poriadkových štatistík, mediánové poradie.
b.Linearizácia Weibullovho modelu, grafické metódy parametrických odhadov.
c.Cvičenie: Simulácia rôznych typov skúšok spoľahlivosti.

10.Systémové metódy analýzy spoľahlivosti a bezpečnosti systémov (dotácia 2/1)
 
a.Metóda stromu porúch.
b.Metóda FMEA, FMECA, ETA, RBD.
c.Aplikácie systémových metód.
d.Cvičenie: Štatistické spracovanie a simulácia experimentálnych údajov.

11.Stratégie zabezpečovania spoľahlivosti a bezpečnosti výrobkov. (dotácia 2/1)
 
a.Systémy riadenia spoľahlivosti. Overovanie konštrukcií z hľadiska spoľahlivosti
b.Zodpovednosť za bezpečnosť výrobku a legislatívne aspekty spoľahlivého a bezpečného navrhovania výrobkov.
c.Systémy informácií o spoľahlivosti v prevádzke a zber údajov o spoľahlivosti. Skúšky spoľahlivosti a certifikáty spoľahlivosti
d.Cvičenie: Štatistické spracovanie cenzurovaných údajov. Metóda maximálnej vierohodnosti.

12.Spoľahlivosť obnovovaných systémov. (dotácia 2/1)
 
a.Ukazovatele spoľahlivosti a bezpečnosti obnovovaných objektov: koeficient pohotovosti, súčiniteľ pohotovosti, technického využitia, operačnej pohotovosti.
b.Funkcia obnovy a hustota obnovy.
c.Markovove procesy dvojstavových systémov.
d.Cvičenie: Simulácia a analýza obnovovaných systémov

13.Spoľahlivosť viacstavových systémov. (dotácia 2/1)
 
a.Problematika spoľahlivosti viacstavových systémov.
b.Markovove procesy viacstavových systémov.
c.Stredná doba do poruchy a frekvencia cyklu.
d.Cvičenie: Obhajoba semestrálnej práce.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: