15. 11. 2019  16:25 Leopold
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VYP406_6D - Výskumná práca IV (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VYP406_6D
Názov predmetu: Výskumná práca IV
Ukončenie a kredity: zápočet (6 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Riešenie čiastkového problému v rámci riešenia medzinárodného, národného alebo inštitucionálneho vedeckovýskumného projektu pod vedením zodpovedného riešiteľa projektu. (dotácia 30/0)
2.Publikovať dosiahnuté výsledky (dotácia 22/0)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: