15. 11. 2019  19:52 Leopold
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VYP706_6D - Výskumná práca VII (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Výskumná práca VII
Kód predmetu: VYP706_6D
Ukončenie a kredity: zápočet (6 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Roman Čička, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Zúčastniť sa na riešení vedeckovýskumných projektov školiaceho pracoviska. Publikovať dosiahnuté výsledky.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Riešenie čiastkového problému v rámci riešenia medzinárodného, národného alebo inštitucionálneho vedeckovýskumného projektu pod vedením zodpovedného riešiteľa projektu.
• Publikovať dosiahnuté výsledky.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: riešenie projektu
 
Metódy a kritériá hodnotenia: záverečná práca
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 13. 06. 2019.

Typ výstupu: