28. 10. 2020  1:01 Dobromila
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MAT106_6B - Matematika I (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MAT106_6B
Názov predmetu:
Matematika I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 1. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 1. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra študent preukáže schopnosť aplikovať poznatky riešením testových úloh a vypracovaním výpočtového zadania, spravidla aj s využitím matematického softvéru - max. 20 bodov. Záverečný test je realizovaný formou kvázištandardizovaného didaktického testu - max. 80 bodov. Na hodnotenie A je potrebné získať aspoň 92 bodov, hodnotenia B aspoň 83 bodov, hodnotenia C najmenej 74 bodov, hodnotenia D aspoň 65 bodov, hodnotenia E najmenej 56 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý získa 55 a menej bodov.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí vedomosti z vybraných častí matematiky - lineárnej algebry,analytickej geometrie, diferenciálneho a integrálneho počtu funkcie jednej premennej, bude vedieť aplikovať ich pri riešení úloh, získa vedomosti a schopnosti potrebné pri štúdiu technických predmetov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Polynómy.Algebraické rovnice. Komplexné čísla.
2.Matice. Determinanty. Systémy lineárnych rovníc.Vektor v priestore, skalárny, vektorový, zmiešaný súčin vektorov a ich aplikácie.
3.Lineárne útvary v priestore.
4.Súradnicové sústavy, polárna, cylindrická, sférická. Funkcia jednej reálnej premennej, definícia, graf, vlastnosti, cyklometrické funkcie.
5. Postupnosť a limita postupnosti.
6. Limita a spojitosť funkcie.
7. Diferenciálny počet funkcie jednej premennej, geometrický a fyzikálny význam derivácie, pravidlá derivovania.
8. Derivácie vyšších rádov, diferenciál, L'Hospitalovo pravidlo.
9. Priebeh funkcie.
10.Integrálny počet funkcie jednej premennej. Neurčitý integrál,substitučná metóda, metóda per partes.
11. Integrovanie racionálnych a trigonometrických funkcií.
12. Určitý integrál, aplikácie, nevlastný integrál.
13. Technické krivky a plochy. 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIŠÚTOVÁ, M. -- ČERVEŇANSKÁ, Z. -- ČIPKOVÁ HAMPLOVÁ, L. -- MARKECHOVÁ, I. Matematika I. Vybrané časti lineárnej algebry a ich aplikácie. Trnava : AlumniPress, 2012. 131 s. ISBN 978-80-8096-162-6.
MIŠÚTOVÁ, M. -- KOTIANOVÁ, J. -- KREMŽÁROVÁ, L. -- STÚPALOVÁ, H. Matematika I. Vybrané časti matematickej analýzy a ich aplikácie. Trnava : AlumniPress, 2012. 168 s. ISBN 978-80-8096-163-3.
MIŠÚTOVÁ, M. -- MARKECHOVÁ, I. -- STÚPALOVÁ, H. -- ČERVEŇANSKÁ, Z. -- HAMPLOVÁ, L. -- KOTIANOVÁ, J. -- KREMŽÁROVÁ, L. Matematika I s podporou programov WinPlot a Maxima. Trnava : AlumniPress, 2009. 173 s. ISBN 978-80-8096-090-2.
ABAS, M. -- TÓTHOVÁ, M. -- VACULÍKOVÁ, Ľ. -- VRÁBEĽ, R. Matematika I: Zbierka príkladov. Trnava : AlumniPress, 2008. 263 s. ISBN 978-80-8096-072-8.
MIŠÚTOVÁ, M. -- STÚPALOVÁ, H. -- MARKECHOVÁ, I. -- HAMPLOVÁ, L. -- ČERVEŇANSKÁ, Z. Analytická geometria v príkladoch.  [online]. 2007. URL: https://sweb.mtf.stuba.sk.
HALABRÍN, M. -- TÓTHOVÁ, M. -- URBANÍKOVÁ, M. -- TRUBENOVÁ, J. -- ČERVEŇANSKÝ, J. -- MASÁROVÁ, R. -- DILLINGEROVÁ, M. -- PALUMBÍNY, O. -- VRÁBEĽ, R. Matematika I. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 274 s. ISBN 80-227-1348-1.
WAINWRIGH, P. -- BERRY, J. Foundation Mathematics for Engineers. , J. - T, P. London: MACMILLAN EDUCATION LTD, 1991. 557 s.

Odporúčaná:
ELIAŠ, J. – HORVATH, J. – KAJAN, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky 2. Bratislava: STU, 1995.
IVAN,J. Matematika I. Bratislava:ALFA, 1986. 704 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9208

A
B
CDE
FX
2,3 %
3,8 %
10,4 %
19,2 %
46,9 %
17,4 %
Vyučujúci:
Mgr. Zuzana Červeňanská (cvičiaci)
PaedDr. Janette Kotianová, PhD. (cvičiaci)
Mgr. Vladimír Liška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Iveta Markechová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
RNDr. Renáta Masárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Hana Stúpalová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil:
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: