22. 10. 2020  6:16 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MAT106_6B - Matematika I (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu:
Matematika I
Kód predmetu: MAT106_6B
Ukončenie a kredity:
skúška (8 kreditov)
 
Vyučujúci:
Mgr. Zuzana Červeňanská (cvičiaci)
PaedDr. Janette Kotianová, PhD. (cvičiaci)
Mgr. Vladimír Liška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Iveta Markechová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
RNDr. Renáta Masárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Hana Stúpalová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí vedomosti z vybraných častí matematiky - lineárnej algebry,analytickej geometrie, diferenciálneho a integrálneho počtu funkcie jednej premennej, bude vedieť aplikovať ich pri riešení úloh, získa vedomosti a schopnosti potrebné pri štúdiu technických predmetov.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1.Polynómy.Algebraické rovnice. Komplexné čísla.
2.Matice. Determinanty. Systémy lineárnych rovníc.Vektor v priestore, skalárny, vektorový, zmiešaný súčin vektorov a ich aplikácie.
3.Lineárne útvary v priestore.
4.Súradnicové sústavy, polárna, cylindrická, sférická. Funkcia jednej reálnej premennej, definícia, graf, vlastnosti, cyklometrické funkcie.
5. Postupnosť a limita postupnosti.
6. Limita a spojitosť funkcie.
7. Diferenciálny počet funkcie jednej premennej, geometrický a fyzikálny význam derivácie, pravidlá derivovania.
8. Derivácie vyšších rádov, diferenciál, L'Hospitalovo pravidlo.
9. Priebeh funkcie.
10.Integrálny počet funkcie jednej premennej. Neurčitý integrál,substitučná metóda, metóda per partes.
11. Integrovanie racionálnych a trigonometrických funkcií.
12. Určitý integrál, aplikácie, nevlastný integrál.
13. Technické krivky a plochy. 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIŠÚTOVÁ, M. -- ČERVEŇANSKÁ, Z. -- ČIPKOVÁ HAMPLOVÁ, L. -- MARKECHOVÁ, I. Matematika I. Vybrané časti lineárnej algebry a ich aplikácie. Trnava : AlumniPress, 2012. 131 s. ISBN 978-80-8096-162-6.
MIŠÚTOVÁ, M. -- KOTIANOVÁ, J. -- KREMŽÁROVÁ, L. -- STÚPALOVÁ, H. Matematika I. Vybrané časti matematickej analýzy a ich aplikácie. Trnava : AlumniPress, 2012. 168 s. ISBN 978-80-8096-163-3.
MIŠÚTOVÁ, M. -- MARKECHOVÁ, I. -- STÚPALOVÁ, H. -- ČERVEŇANSKÁ, Z. -- HAMPLOVÁ, L. -- KOTIANOVÁ, J. -- KREMŽÁROVÁ, L. Matematika I s podporou programov WinPlot a Maxima. Trnava : AlumniPress, 2009. 173 s. ISBN 978-80-8096-090-2.
ABAS, M. -- TÓTHOVÁ, M. -- VACULÍKOVÁ, Ľ. -- VRÁBEĽ, R. Matematika I: Zbierka príkladov. Trnava : AlumniPress, 2008. 263 s. ISBN 978-80-8096-072-8.
MIŠÚTOVÁ, M. -- STÚPALOVÁ, H. -- MARKECHOVÁ, I. -- HAMPLOVÁ, L. -- ČERVEŇANSKÁ, Z. Analytická geometria v príkladoch.  [online]. 2007. URL: https://sweb.mtf.stuba.sk.
HALABRÍN, M. -- TÓTHOVÁ, M. -- URBANÍKOVÁ, M. -- TRUBENOVÁ, J. -- ČERVEŇANSKÝ, J. -- MASÁROVÁ, R. -- DILLINGEROVÁ, M. -- PALUMBÍNY, O. -- VRÁBEĽ, R. Matematika I. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 274 s. ISBN 80-227-1348-1.
WAINWRIGH, P. -- BERRY, J. Foundation Mathematics for Engineers. , J. - T, P. London: MACMILLAN EDUCATION LTD, 1991. 557 s.

Odporúčaná:
ELIAŠ, J. – HORVATH, J. – KAJAN, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky 2. Bratislava: STU, 1995.
IVAN,J. Matematika I. Bratislava:ALFA, 1986. 704 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednášky,cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
priebežné hodnotenie a záverečné hodnotenie formou písomnej a ústnej skúšky
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: