11. 11. 2019  20:50 Martin
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MSPO06_6B - Mechanika strojov a pohonov (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MSPO06_6B
Názov predmetu: Mechanika strojov a pohonov
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
•Základné štruktúry strojov a ich klasifikácia.
•Subsystémy strojov - ich charakteristika a základné funkčné princípy.
•Pohonové subsystémy a ich modely. Elektromechanická premena energie. Elektrické stroje a ich výpočtové modely – jednosmerné, synchrónne a asynchrónne, krokové motory.
•Prevodové subsystémy a mechanizmy - prvky pre prenos rotačného pohybu – hriadele, ložiská, ozubené, reťazové a remeňové prevody, vačkové mechanizmy - všeobecné zásady pre konštrukčný návrh, pevnostné výpočty a dimenzovanie.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: