18. 11. 2019  19:38 Eugen
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu CIMA06_6I - Počítačom integrovaná výroba (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: CIMA06_6I
Názov predmetu: Počítačom integrovaná výroba
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Počítačom integrovaná výroba - podniková filozofia, vzťah CIM - informačné technológie (dotácia 2/2)
 
a.Charakteristika pojmu počítačom integrovaná výroba (CIM)
b.Podstata integrácie
c.Jednotná informačná architektúra

2.Hierarchické úrovne informačných systémov (dotácia 2/2)
 
a.Informačné systémy
b.Rozdelenie informačných systémov
c.Hierarchické úrovne informačných systémov
d.Architektúry informačných systémov

3.CIM - štandardizovaný model podniku (dotácia 2/2)
 
a.Scheerov Y-model
b.Koncept CIM podľa AWF
c.Ďalšie významné koncepty CIM

4.Komponenty CIM (dotácia 2/2)
 
a.CAx systémy
b.Základné funkcie hlavných CAx systémov
c.Ďalšie CAx systémy

5.ERP systémy - jadro podnikového informačného systému (dotácia 2/2)
 
a.Základné charakteristiky ERP systému
b.Funkcie a moduly ERP systému
c.Klasifikácia ERP systémov

6.Dátové sklady (dotácia 2/2)
 
a.Charakteristika dátových skladov
b.Súčasti dátových skladov
c.ETL proces

7.Dátové sklady - multidimenzionálne modelovanie (dotácia 2/2)
 
a.Multidimenzionálne modelovanie
b.Multidimenzionálne databázy
c.Dátové schémy
d.OLAP - On-Line Analytical Processing

8.Dolovanie dát - Data Mining (dotácia 2/2)
 
a.KDD proces
b.Metódy a techniky dolovania dát
c.Využitie dolovania dát v praxi

9.Základné princípy integrácie v CIM (dotácia 2/2)
 
a.Vertikálna horizontálna integrácia
b.Dátová aplikačná a procesná integrácia
c.Úloha informačných technológií v integrácii, problémy integrácie

10.Základy integrácie podnikových systémov (dotácia 2/2)
 
a.Koncepcia integrácie podnikových systémov
b.Technológie pre integráciu
c.Problémy integrácie

11.Servisne orientovaná architektúra - SOA (dotácia 2/2)
 
a.SOA ako nástroj integrácie
b.Životný cyklus SOA
c.Stratégie zavádzania SOA

12.Nové trendy v priemyselnej oblasti - Industry 4.0 (dotácia 2/2)
 
a.Komponenty konceptu Industry 4.0
b.Big Data
c.Spracovanie dát v priemyselnej oblasti

13.Ukladanie, spracovanie a analýza veľkého objemu štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát (dotácia 2/2)
 
a.Hadoop ekosystém
b.Základné komponenty Hadoop
c.Hadoop Distributed File System - HDFS


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: