18. 1. 2020  23:22 Bohdana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PLOA06_6B - Programovateľné logické automaty (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PLOA06_6B
Názov predmetu: Programovateľné logické automaty
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná práca na laboratórnych cvičeniach. V priebehu semestra sa realizujú dva testy pomocou vypracovania zadanej úlohy. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: 1. test 10%, 2. test 10%, záverečný test 80%.
Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické znalosti (riadiaci program a jeho štruktúru, organizačný blok, organizácia pamäte systémov, používané dátové typy, kódovanie, priemyselné zbernice a protokoly..) a osvojí si praktické základy pre navrhovanie a implementovanie riadiacich programov pre priemyselné programovateľné logické automaty (hardvérová konfigurácia staníc a modulov, parametrizácia, implementácia, simulácia a testovanie, využitie dátových blokov..). Študent si osvojí techniky programovania PLC podľa štandardu IEC 61131 (LAD, FBD, STL) a naučí sa navrhovať, realizovať, testovať a dokumentovať softvér priemyselných PLC.
 
Stručná osnova predmetu:
1 Boolova algebra - Logické operácie, minimalizácia logických funkcií.
2 Charakteristika programovateľného logického automatu - Cyklus PLA, firmvér PLA, organizácia pamäte, hardvérová konfigurácia, komunikačné rozhrania.
3 Princípy programovania PLA - Programovacie jazyky podľa IEC 61131-3 (LAD, FBD, STL).
4 Riadiaci program a jeho štruktúra - Stavové diagramy.
5 Realizácia logických funkcií - Využitie čítačov a časovačov, matematické funkcie.
6 Sekvenčné algoritmy riadenia.
7 Životný cyklus systému logického riadenia a jeho dokumentovanie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRÉMY, M. -- KOPČEK, M. -- JEDLIČKA, M. -- ŠKULAVÍK, T. -- BEZÁK, T. Úvod do programovateľných logických automatov. Trnava : Qintec s.r.o., 2011. 172 s. ISBN 978-80-969846-9-5.
STRÉMY, M. Programovateľné logické automaty. Trnava : AlumniPress, 2011. 112 s. ISBN 978-80-8096-149-7.

Odporúčaná:
Mudrončík, D. Softvér riadiacich systémov.1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2000. 268 s. ISBN 80-227-1341-4.
Siemens: Kurz Simatic S7 (ST7-PROG1)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1216

ABCDEFX
13,4 %17,3 %22,9 %23,5 %22,0 %0,9 %
Vyučujúci: Ing. Martin Bartoň (cvičiaci)
Ing. Roman Budjač (cvičiaci)
Ing. Dušan Horváth, PhD. (cvičiaci)
Ing. Martin Németh, PhD. (cvičiaci)
Ing. Andrea Némethová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Martin Neštický, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: