20. 11. 2019  20:45 Félix
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PLOA06_6B - Programovateľné logické automaty (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Programovateľné logické automaty
Kód predmetu: PLOA06_6B
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Martin Bartoň (cvičiaci)
Ing. Roman Budjač (cvičiaci)
Ing. Dušan Horváth, PhD. (cvičiaci)
Ing. Martin Németh, PhD. (cvičiaci)
Ing. Andrea Némethová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Martin Neštický, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické znalosti (riadiaci program a jeho štruktúru, organizačný blok, organizácia pamäte systémov, používané dátové typy, kódovanie, priemyselné zbernice a protokoly..) a osvojí si praktické základy pre navrhovanie a implementovanie riadiacich programov pre priemyselné programovateľné logické automaty (hardvérová konfigurácia staníc a modulov, parametrizácia, implementácia, simulácia a testovanie, využitie dátových blokov..). Študent si osvojí techniky programovania PLC podľa štandardu IEC 61131 (LAD, FBD, STL) a naučí sa navrhovať, realizovať, testovať a dokumentovať softvér priemyselných PLC.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1 Boolova algebra - Logické operácie, minimalizácia logických funkcií.
2 Charakteristika programovateľného logického automatu - Cyklus PLA, firmvér PLA, organizácia pamäte, hardvérová konfigurácia, komunikačné rozhrania.
3 Princípy programovania PLA - Programovacie jazyky podľa IEC 61131-3 (LAD, FBD, STL).
4 Riadiaci program a jeho štruktúra - Stavové diagramy.
5 Realizácia logických funkcií - Využitie čítačov a časovačov, matematické funkcie.
6 Sekvenčné algoritmy riadenia.
7 Životný cyklus systému logického riadenia a jeho dokumentovanie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRÉMY, M. -- KOPČEK, M. -- JEDLIČKA, M. -- ŠKULAVÍK, T. -- BEZÁK, T. Úvod do programovateľných logických automatov. Trnava : Qintec s.r.o., 2011. 172 s. ISBN 978-80-969846-9-5.
STRÉMY, M. Programovateľné logické automaty. Trnava : AlumniPress, 2011. 112 s. ISBN 978-80-8096-149-7.

Odporúčaná:
Mudrončík, D. Softvér riadiacich systémov.1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2000. 268 s. ISBN 80-227-1341-4.
Siemens: Kurz Simatic S7 (ST7-PROG1)

 
Plánované vzdelávacie aktivity: V priebehu cvičení sa študent najskôr zoznámi s prostredím Simatic Manager a programovacím nástrojom STEP7, naučí sa konfigurovať stanicu a jednotlivé moduly, využívať vstupno-výstupné rozhrania, logické členy, funkcie a funkcionality, ktoré prostredie ponúka. Pomocou úloh a zadaní, vypracovaných na jednotlivých cvičeniach, alebo doma, sa študent naučí navrhovať a implementovať riadiaci program, ako aj overovať jeho funkčnosť buď v prostredí simulátora PLCSIM alebo na fyzikálnych modeloch technologických procesov, či objektov riadenia.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: