14. 11. 2019  6:43 Irma
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PLOA06_6B - Programovateľné logické automaty (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PLOA06_6B
Názov predmetu: Programovateľné logické automaty
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Základné pojmy, PLC, Riadiaci systém - základná koncepcia a definícia (dotácia 2/2)
 
a.Základne pojmy a História PLC
b.Riadiaci systém - základná koncepcia a definícia
c.IEC 61131 - proces tvorby softvéru programovateľných logických automatov, Stanica S7-300, prostredie Simatic manager, programovací nástroj Step7

2.Riadiace prostriedky a HMI/SCADA systémy Siemens (dotácia 2/2)
 
a.Prehlad a charakteristika riadiacich prostriedkov na báze Siemens
b.HMI/SCADA prostriedky
c.Programovacie prostredia a jazyky

3.Stanica S7-300, prostredie Simatic manager, programovací nástroj Step7 (dotácia 2/2)
 
a.Stanica S7-300 - základné moduly (FM, CP, SM, IM..), cyklus vykonávania PLC, prerušenia
b.Hardvérová konfigurácia staníc a rozhrania
c.Základné programovacie postupy, využitie OB a príp. prerušení, , Set, Reste, Coil, Kontakty

4.Riadiaci program a jeho štruktúra (dotácia 1/1)
 
a.riadiaci program, štruktúra, siete, princíp vykonávania (linearita)
b.organizačné bloky (OB)
c.funkcie (FC), funkčné bloky (FB), dátové bloky (DB), užívateľsky definované typy (UDT)

5.Dátové typy a organizácie pamäte (dotácia 1/1)
 
a.Dátové typy, označenia a veľkosť v pamäti
b.Organizácia pamäte(retenčná, neretenčná) a adresovania (symbolické, absolútne, adresovania modulov a I/O)
c.Kódovania (BCD, grey, binárne)

6.Programovacie jazyky v STEP7 (dotácia 2/2)
 
a.LAD, FBD, STL
b.Rôzne formy zápisov tých istých algoritmov, možnosť transformácie medzi jazykmi
c.Základné logické operácie (AND, OR, XOR..), akumulátor 1, akumulátor 2

7.Programovacie prvky v STEP7 (dotácia 2/2)
 
a.nábežná hrana, zostupná hrana, pozitívna/negatívna hrana obvodu RLO, hrana signálu
b.priradenie (set, reset), klopné obvody (SR, RS) presun údajov MOVE
c.matematické operácie (ADD, SUB, MUL, DIV)

8.Porovnávanie a konverzia údajov, časovače (dotácia 1/1)
 
a.Porovnávanie hodnôt a konverzia údajov
b.Typy časovačov (S_PULSE, S_PEXT, S_ODT, S_ODTS) a ich parametre
c.Zadanie projektovej úlohy

9.Projektová dokumentácia a FAT/SAT testovanie (dotácia 1/1)
 
a.Projektová dokumentácia
b.EPLAN - nástroj pre vytvorenie projektovej dokumentácie
c.FAT/SAT - akceptačné testovania


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: