15. 11. 2019  9:19 Leopold
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DYSY06_6I - Dynamické systémy (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Dynamické systémy
Kód predmetu: DYSY06_6I
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné princípy klasifikácie matematických modelov lineárnych dynamických systémov a postupy pre určovanie ich stability. Má znalosti o exaktných a numerických prístupoch pre výpočet riešení matematických modelov lineárnych a nelineárnych dynamických systémov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Lineárne dynamické systémy (DS) x’=Ax.
Riešenie pomocou Laplaceovej transformácie a maticových exponenciálov
Diagonalizácia. Jordanov kanonický tvar.
Lyapunovova teória stability.
Nelineárne DS. Linearizácia v okolí rovnovážneho stavu. Grobmanova-Hartmanova veta.
Riaditeľnosť a pozorovateľnosť lineárnych DS (Kálmanova teória).
Numerické metódy riešenia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PERKO, L. Differential Equations and Dynamical Systems. New York : Springer Verlag, 2001. 555 s. ISBN 0-387-95116-4.
RALSTON, A. -- VITÁSEK, E. -- PRÁGER, M. Základy numerické matematiky. Praha : Academia, 1978. 635 s.
VRBAN, A. -- MORAVČÍK, O. Citlivosť, tolerantnosť a robustnosť dynamických systémov. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 81 s. ISBN 80-227-2422-X.
KROKAVEC, D. -- FILASOVÁ, A. Diagnostika dynamických systémov. Košice : Elfa, 2007. 238 s. ISBN 978-80-8086-060-8.
JIRÁSEK, F. -- VACEK, M. -- POLÁŠEK, J. Funkce komplexní proměnné a Laplaceova transformace. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1983. 229 s.
ROVDER, J. Vybrané state z matematiky: Funkcie komplexnej premennej. Laplaceova transformácia. Parciálne diferenciálne rovnice 2.rádu. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986. 209 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky, praktické cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečná skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: