26. 1. 2020  12:24 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DYSY06_6I - Dynamické systémy (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DYSY06_6I
Názov predmetu: Dynamické systémy
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
Lineárne dynamické systémy (DS) x’=Ax.
Riešenie pomocou Laplaceovej transformácie a maticových exponenciálov
Diagonalizácia. Jordanov kanonický tvar.
Lyapunovova teória stability.
Nelineárne DS. Linearizácia v okolí rovnovážneho stavu. Grobmanova-Hartmanova veta.
Riaditeľnosť a pozorovateľnosť lineárnych DS (Kálmanova teória).
Numerické metódy riešenia.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: