17. 11. 2019  13:53 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu INRS06_6I - Inžinierstvo návrhu riadiacich systémov (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Inžinierstvo návrhu riadiacich systémov
Kód predmetu: INRS06_6I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Tomáš Bezák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Andrea Némethová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Eduard Nemlaha, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Škulavík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda komplexný postup návrhu a tvorby projektovej dokumentácie automatizovaných systémov z pohľadu funkčných požiadaviek, bezpečnostných noriem, elektromechanických požiadaviek a s použitím profesionálnych nástrojov softvérovej podpory pre návrh rozvodov v automatizovaných systémoch. Na laboratórnych cvičeniach získa praktické skúsenosti z používania CAE systémov (najmä projektovanie systému a vytváranie elektrotechnickej dokumentácie v EPLAN). Absolvent je schopný samostatne vyšpecifikovať elektrické časti riadiaceho systému a teda výzbroj a výstroj rozvádzača so zohľadnením nárokov na mechanickú i elektrickú záťaž, ako aj odolnosť voči vplyvu prostredia.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Prostriedky a metódy pre modelovanie, simuláciu a verifikáciu projektov priemyselnej automatizácie.
2. Projektová dokumentácia – typy a zásady tvorby.
3. Požiadavky na rozsah projektovej dokumentácie.
4. Schématické značky, používané v projektovej dokumentácii podľa STN IEC 60617.
5. Softvér pre tvorbu elektrodokumentácie riadiacich systémov (EPLAN).
6. Významné stavebné prvky pre projektovanie systémov z pohľadu mechanických i elektrických vlastností pre skupiny komponentov, ako napr. snímače, akčné členy, frekvenčné meniče a pod.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
STRÉMY, M. Programovateľné logické automaty. Trnava : AlumniPress, 2011. 112 s. ISBN 978-80-8096-149-7.
HŰTTNER, Ľ. Elektrické prístroje. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 160 s. ISBN 978-80-227-2598-9.
STRÉMY, M. -- KOPČEK, M. -- JEDLIČKA, M. -- ŠKULAVÍK, T. -- BEZÁK, T. Úvod do programovateľných logických automatov. Trnava : Qintec s.r.o., 2011. 172 s. ISBN 978-80-969846-9-5.
POLÁČEK, D. Technické kreslení podle mezinárodních norem. III.: Pravidla tvorby výkresů a schémat v elektrotechnikce. Ostrava : MONTANEX, 1995. 308 s. ISBN 80-85780-28-3.
ĎUROVSKÝ, F. -- SEMAN, S. Technická dokumentácia v elektrotechnike. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2001. 97 s. ISBN 80-89061-28-1.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa člení na prednášky a cvičenia. Cvičenia sú realizované v laboratóriu.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Písomná skúška a odovzdanie projektu
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: