24. 1. 2020  17:56 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ISRV06_6D - Integrácia systémov riadenia výroby (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ISRV06_6D
Názov predmetu: Integrácia systémov riadenia výroby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná práca - projekt.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude rozumieť problémom integrácie heterogénnych systémov používaných pre riadenie výroby. Bude schopný riešiť zložité problémy integrácie systémov riadenia výroby na rôznych úrovniach riadenia.
 
Stručná osnova predmetu:
Systémové riešenie integrácie (dátová, procesná, aplikačná integrácia.
Koncepcie vertikálnej a horizontálnej integrácie systémov riadenia.
Otvorené štandardy integrácie systémov (Servisne orientovaná architektúra.
Common Information Model.
Systémy ERP (Enterprise Resource Planning) a ich integrácia s ďalšími systémami.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavel Važan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: