18. 11. 2019  3:00 Eugen
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ISRV06_6D - Integrácia systémov riadenia výroby (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Integrácia systémov riadenia výroby
Kód predmetu: ISRV06_6D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude rozumieť problémom integrácie heterogénnych systémov používaných pre riadenie výroby. Bude schopný riešiť zložité problémy integrácie systémov riadenia výroby na rôznych úrovniach riadenia.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Systémové riešenie integrácie (dátová, procesná, aplikačná integrácia.
Koncepcie vertikálnej a horizontálnej integrácie systémov riadenia.
Otvorené štandardy integrácie systémov (Servisne orientovaná architektúra.
Common Information Model.
Systémy ERP (Enterprise Resource Planning) a ich integrácia s ďalšími systémami.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednáška. Samostatné štúdium. Riešenie projektu.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: