20. 11. 2019  23:17 Félix
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu KMSU06_6D - Kmitanie mechanických sústav (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Kmitanie mechanických sústav
Kód predmetu: KMSU06_6D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci predmetu získajú študenti poznatky o princípoch a podstate vzniku kmitania mechanických sústav. Budú mať vedomosti o matematickom modelovaní a riešení diskrétnych a spojitých kmitajúcich mechanických sústav, o ich vlastnostiach a správaní sa. Budú schopní aplikovať získané poznatky na riešenie praktických problémov kmitania mechanických sústav a zároveň budú schopní realizovať na reálnych sústavách úpravy vedúce k redukcii, resp. odstráneniu nežiaducich účinkov vyplývajúcich z kmitania.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Klasifikácia kmitavých sústav.
• Kmitanie sústav so sústredenými a spojito rozloženými parametrami.
• Maticové modely, klasifikácia a metódy riešenia diskrétnych kmitavých sústav-MDOF sústavy.
• Modálna analýza kmitajúcich mechanických sústav - prehľad metód, matematické formulácie, problém vlastných hodnôt.
• Kmitanie spojitých štruktúr. Pozdĺžne, torzné a ohybové kmitanie 1D a 2D kontinuí.
• Metóda konečných prvkov v kmitaní mechanických sústav.
• Vibroizolácia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STEJSKAL, V. -- OKROUHLÍK, M. Kmitání s Matlabem. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2002. 376 s. ISBN 80-01-02435-0.
TREBUŇA, F. -- ŠIMČÁK, F. -- HUŇADY, R. Kmitanie a modálna analýza mechanických sústav. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012. 236 s. ISBN 978-80-553-1206-4.
ŽIARAN, S. Kmitanie a akustika. Znižovanie kmitania a hluku . Bratislava: Vyd. STU, 2006. 330 s. ISBN 80-227-2366-5.
STAREK, L. Kmitanie mechanických sústav. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 316 s. ISBN 80-227-2491-2.
GONDA, J. Kmitanie nosníkov a hriadeľov. Bratislava : SAV Ústav informatiky, 1969. 391 s.
STAREK, L. Kmitanie s riadením. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 415 s. ISBN 978-80-227-3227-7.
MILÁČEK, S. Modální analýza mechanických kmitů. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2001. 154 s. ISBN 80-01-02333-8.
ŽIARAN, S. Ochrana človeka pred kmitaním a hlukom. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 264 s. ISBN 978-80-227-2799-0.
MUSZYŃSKA, A. Rotordynamics. Boca Raton : Taylor & Francis, 2005. 1075 s. ISBN 0-8247-2399-6.
PREUMONT, A. Vibration Control of Active Structures: An Introduction. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2002. 364 s. ISBN 1-4020-0925-9.
ŽIARAN, S. Znižovanie kmitania a hluku v priemysle. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 330 s. ISBN 80-227-2366-5.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Semináre, individuálne konzultácie, riešenie projektu.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Obhajoba projektovej práce.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: