12. 12. 2019  1:09 Otília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu KMSU06_6D - Kmitanie mechanických sústav (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: KMSU06_6D
Názov predmetu: Kmitanie mechanických sústav
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
• Klasifikácia kmitavých sústav.
• Kmitanie sústav so sústredenými a spojito rozloženými parametrami.
• Maticové modely, klasifikácia a metódy riešenia diskrétnych kmitavých sústav-MDOF sústavy.
• Modálna analýza kmitajúcich mechanických sústav - prehľad metód, matematické formulácie, problém vlastných hodnôt.
• Kmitanie spojitých štruktúr. Pozdĺžne, torzné a ohybové kmitanie 1D a 2D kontinuí.
• Metóda konečných prvkov v kmitaní mechanických sústav.
• Vibroizolácia.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: