8. 12. 2019  1:51 Marína
Akademický informační systém

Sylabus předmětu TESY06_6D - Teória systémov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Teória systémov
Kód predmetu: TESY06_6D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude poznať klasifikácia systémov a ich matematickú reprezentácia, tak aby poznatky mohol uplatniť pri riešení svojej dizertačnej práce.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Klasifikácia systémov a ich matematická reprezentácia.
Spojité a diskrétne, lineárne a nelineárne systémy.
Robustné, adaptívne a učiace sa systémy.
Analýza systémov a návrh adekvátnych štruktúr riadenia.
Signály a číslicové spracovanie signálov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KROKAVEC, D. -- FILASOVÁ, A. Diskrétne systémy. Košice : Elfa, 2006. 302 s. ISBN 80-8086-028-9.
FRANKLIN, G F. -- POWELL, J. -- EMAMI-NAEINI, A. Feedback Control of Dynamic Systems. Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2006. 910 s. ISBN 0-13-149930-0.
CASSANDRAS, C G. -- LAFORTUNE, S. Introduction to discrete event systems. New York : Springer Science-Business Media, 2008. 769 s. ISBN 978-0-387-33332-8.
KROKAVEC, D. -- FILASOVÁ, A. Optimálne stochastické systémy. Košice : Elfa, 2002. 283 s. ISBN 80-89066-52-6.

Odporúčaná:
Dorf,R.C.: Modern Control Systems. Addison-Wesley Publishing Co. 1986. ISBN 0-201-05319-5
Huba, M., Hubinský, P., Žáková, K.: Teória systémov. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2002
Ogata,K:Modern Control Engineering, Prentice-hall International Inc.,1997. ISBN 0-13-261389-1

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Spracovanie projektu k danej oblasti dizeretačnej práce
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečná skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: