8. 12. 2019  1:38 Marína
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TESY06_6D - Teória systémov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TESY06_6D
Názov predmetu: Teória systémov
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Teória systémov (dotácia 26/0)
 
a.Klasifikácia systémov a ich matematická reprezentácia
b.Spojité a diskrétne, lineárne a nelineárne systémy
c.Robustné, adaptívne a učiace sa systémy
d.Analýza systémov a návrh adekvátnych štruktúr riadenia
e.Signály a číslicové spracovanie signálov.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: