17. 11. 2019  19:18 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TZLS06_6D - Teória zložitých systémov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Teória zložitých systémov
Kód predmetu: TZLS06_6D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť matematický opis zložitých systémov dekomponovaných na podsystémy, medzi ktorými sú vzájomné väzby. Osvojiť si základy teórie špeciálnych matíc a metód agregácie. Zvládnuť na dobrej úrovni princípy dekompozície zložitých systémov, analýzu ich stability pomocou Ljapunovovej teórie stability vrátane agregácie systémov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Nelineárne zložité systémy, matematický opis v tvare podsystémov a interakcií medzi nimi
• Špeciálne matice (Minkowského, Metzlerova) a ich využitie pre analýzu zložitých systémov.
• Odhad vlastných čísiel agregačných matíc, odhad ohraničení interakcií
• Princípy dekompozície a agregácie systémov
• Priama metóda Ljapunova
• Analýza stability zložitých nelineárnych systémov metódou vektorovej funkcie Ljapunova
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BÍZIK, J. -- MUDRONČÍK, D. Teória veľkých systémov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 101 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednáška
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: