26. 10. 2020  9:08 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VYP406_6D - Výskumná práca IV (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Výskumná práca IV
Kód predmetu:
VYP406_6D
Ukončenie a kredity:
zápočet (6 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (6 kreditov)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Zúčastniť sa na riešení vedeckovýskumných projektov školiaceho pracoviska. Publikovať dosiahnuté výsledky.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Riešenie čiastkového problému v rámci riešenia medzinárodného, národného alebo inštitucionálneho vedeckovýskumného projektu pod vedením zodpovedného riešiteľa projektu.
• Publikovať dosiahnuté výsledky.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: riešenie projektu
 
Metódy a kritériá hodnotenia: záverečná práca
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: