31. 10. 2020  5:47 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VYP406_6D - Výskumná práca IV (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
VYP406_6D
Názov predmetu:
Výskumná práca IV
Ukončenie a kredity: zápočet (6 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Riešenie čiastkového problému v rámci riešenia medzinárodného, národného alebo inštitucionálneho vedeckovýskumného projektu pod vedením zodpovedného riešiteľa projektu. (dotácia 30/0)
2.
Publikovať dosiahnuté výsledky (dotácia 22/0)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: