28. 10. 2020  1:49 Dobromila
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 418A0_4B - Analytická chémia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 418A0_4B
Názov predmetu:
Analytická chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
Štúdium základných rovnováh uplatňujúcich sa vo vodnom prostredí a zvládnutie teoretických princípov inštrumentálnej analýzy je nevyhnutným predpokladom pre prácu študenta v laboratóriu.
Základné nevyhnutné poznatky z chemických a fyzikálno-chemických princípov na získanie analytického signálu potrebného pre kvalitatívnu, kvantitatívnu a štrukturálnu analýzu. Teoretické základy z optických, elektrochemických a separačných metód. Stopová a ultrastopová analýza. Akreditácia chemických laboratórií.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet a základné pojmy analytickej chémie, závislé a nezávislé analytické metódy, rozdelenie metód chemickej analýzy. Spracovanie údajov analýzy, chyby meraní, vyjadrenie výsledku analýzy a hodnôt neistoty. Vzorkovanie a úprava vzorky, uvádzanie do roztoku, prekoncentračné metódy, referenčné materiály
Odmerná analýza, titračná krivka odmerného stanovenia, indikácia bodu ekvivalencie. Acidobázické reakcie, acidimetria, alkalimetria
Odmerná analýza na základe oxidačno redukčných reakcií, manganometria, jodometria, bichromátometria, bromátometria, cerimetria
Odmerná analýza, komplexotvorné reakcie v analytickej chémii, chelátometria, merkurimetria, argentometria
Metódy odmernej a vážkovej analýzy založené na zrážacích reakciách, rozpustnosť a vlastnosti zrazenín, argentometria
Kinetické aspekty analytických reakcií, využitie pre stanovenie látok, enzymatická analýza.Termická analýza a jej využitie v analytickej chémii.
Základné pojmy elektroanalytických metód, polarografia
Coulometria, potenciometria
Teoretické základy analytického signálu optických metód, molekulová spektrometria
Atomová emisná a absorpčná spektrometria, refraktometria, polarimetria
Základy separačných metód a ich prístrojovej techniky, elučné charakteristiky
Kvapalinová a plynová chromatografia, chromatografia s plošným usporiadaním
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GARAJ, J. -- HLADKÝ, Z. -- LABUDA, J. Analytická chémia I. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 188 s. ISBN 80-227-0838-0.
BUSTIN, D. Analytická chémia II. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 213 s. ISBN 80-227-0885-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 341

A
B
C
D
E
FX
11,1 %
10,3 %26,7 %
27,9 %
22,0 %
2,0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: