9. 12. 2019  1:37 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 418A0_4B - Analytická chémia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 418A0_4B
Názov predmetu: Analytická chémia
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Predmet a základné pojmy analytickej chémie, závislé a nezávislé
analytické metódy, rozdelenie metód chemickej analýzy. Spracovanie údajov
analýzy, chyby meraní, vyjadrenie výsledku analýzy a hodnôt neistoty.
Vzorkovanie a úprava vzorky, uvádzanie do roztoku, prekoncentračné metódy,
referenčné materiály
(dotácia 2/1)
2.Odmerná analýza, titračná krivka odmerného stanovenia, indikácia bodu
ekvivalencie. Acidobázické reakcie, acidimetria, alkalimetria
(dotácia 2/1)
3.Odmerná analýza na základe oxidačno-redukčných reakcií, manganometria,
jodometria, bichromátometria, bromátometria, cerimetria
(dotácia 2/1)
4.Odmerná analýza, komplexotvorné reakcie v analytickej chémii,
chelátometria, merkurimetria, argentometria
(dotácia 2/1)
5.Metódy odmernej a vážkovej analýzy založené na zrážacích reakciách,
rozpustnosť a vlastnosti zrazenín, argentometria
(dotácia 2/1)
6.Kinetické aspekty analytických reakcií, využitie pre stanovenie látok,
enzymatická analýza.Termická analýza a jej využitie v analytickej chémii.
(dotácia 2/1)
7.Základné pojmy elektroanalytických metód, polarografia (dotácia 2/1)
8.Coulometria, potenciometria (dotácia 2/1)
9.Teoretické základy analytického signálu optických metód, molekulová
spektrometria
(dotácia 2/1)
10.Atomová emisná a absorpčná spektrometria, refraktometria, polarimetria (dotácia 2/1)
11.Základy separačných metód a ich prístrojovej techniky, elučné
charakteristiky
(dotácia 2/1)
12.Kvapalinová a plynová chromatografia, chromatografia s plošným
usporiadaním
(dotácia 2/1)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: