26. 10. 2020  9:20 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418A2_4I - Analytická chémia biologických materiálov (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N418A2_4I
Názov predmetu:
Analytická chémia biologických materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet, skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o špecifických problémoch analýzy biologických materiálov a nových trendoch v úprave a analýze klinických a potravinárskych vzoriek.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné biologické materiály. Úprava organických a biologických vzoriek. Výber metódy
Techniky úpravy kvapalných vzoriek. Deproteinácia biologického materiálu
Extrakcia v systéme kvapalina-kvapalina
Membránové techniky (dialýza, elektrodialýza, filtrácia, membránové extrakcie)
Extrakcia tuhou fázou
Mikroextrakcia tuhou fázou
Techniky úpravy tuhých vzoriek. Soxhletova extrakcia
Extrakcia vo fluidizovanej vrstve
Extrakcia rozpúšťadlom pri zvýšenom tlaku
Extrakcia tekutinou v nadkritickom stave
Extrakcia podporená mikrovlnovým žiarením a ultrazvukom
Izolácie zložiek z tkanív. Klasický postup. Disperzia matrice vzorky na tuhej fáze
Stanovenie organických a biologicky významných zlúčenín v klinických a potravinárskych vzorkách
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SÁDECKÁ, J. -- PURDEŠOVÁ, A. Úprava vzorky v analytickej chémii. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 126 s. ISBN 978-80-227-3702-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 112

A
BCD
E
FX
60,7 %23,2 %7,1 %8,0 %1,0 %0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: