20. 10. 2020  23:30 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418A2_4I - Analytická chémia biologických materiálov (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N418A2_4I
Názov predmetu:
Analytická chémia biologických materiálov
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
Základné biologické materiály. Úprava organických a biologických vzoriek. Výber metódy
Techniky úpravy kvapalných vzoriek. Deproteinácia biologického materiálu
Extrakcia v systéme kvapalina-kvapalina
Membránové techniky (dialýza, elektrodialýza, filtrácia, membránové extrakcie)
Extrakcia tuhou fázou
Mikroextrakcia tuhou fázou
Techniky úpravy tuhých vzoriek. Soxhletova extrakcia
Extrakcia vo fluidizovanej vrstve
Extrakcia rozpúšťadlom pri zvýšenom tlaku
Extrakcia tekutinou v nadkritickom stave
Extrakcia podporená mikrovlnovým žiarením a ultrazvukom
Izolácie zložiek z tkanív. Klasický postup. Disperzia matrice vzorky na tuhej fáze
Stanovenie organických a biologicky významných zlúčenín v klinických a potravinárskych vzorkách


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: