29. 10. 2020  3:38 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418A8_4I - Analytické separačné metódy I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N418A8_4I
Názov predmetu: Analytické separačné metódy I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatné prekladové práce a prezentácia, záverečná skúška, hodnotenie podla všeobecnej klasifikačnej schémy
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické základy analytických separačných metód, vedomosti o ich využití na analýzu zložitých organických sústav a stopových koncentrácií látok vo vzorkách. Vie vybrať vhodnú separačnú metódu a optimalizovať ju pre riešenie konkrétneho problému, pozná špecifiká jednotlivých metód a ich oblasť aplikácie. Vie prevádzkové detaily o meracích prístrojoch a vyhodnocovacích programoch. Vie vyhodnotiť kvalitatívnu aj kvantitatívnu informáciu z nameraných údajov.
 
Stručná osnova predmetu:
Fyzikálno-chemické základy separačných metód, fázové rovnováhy.
Látková bilancia separovanej zložky v chromatografickom systéme.
Rozmývanie chromatografických zón. Separačná účinnosť.
Chromatografické rozlíšenie.
Kvalitatívna analýza. Elučné údaje. Identifikácia.
Kvantitatívna analýza. Kalibrácia.
Plynová chromatografia, teoretické základy separácie.
Výber stacionárnej fázy a chromatografickej kolóny.
Prístrojová technika pre plynovú chromatografiu.
Detekcia v plynovej chromatografii.
Separácia izomérov a enantiomérov.
Viacrozmerná separácia a metóda úplnej dvojrozmernej plynovej chromatografie GCxGC. Analytické využitie plynovej chromatografie.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 112

A
B
C
D
E
FX
58,0 %
25,0 %
17,0 %
0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Eva Benická, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Olga Vyviurska, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
doc. Ing. Eva Benická, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: