14. 12. 2019  10:51 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418A8_4I - Analytické separačné metódy I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Analytické separačné metódy I
Kód predmetu: N418A8_4I
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Eva Benická, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické základy analytických separačných metód, vedomosti o ich využití na analýzu zložitých organických sústav a stopových koncentrácií látok vo vzorkách. Vie vybrať vhodnú separačnú metódu a optimalizovať ju pre riešenie konkrétneho problému, pozná špecifiká jednotlivých metód a ich oblasť aplikácie. Vie prevádzkové detaily o meracích prístrojoch a vyhodnocovacích programoch. Vie vyhodnotiť kvalitatívnu aj kvantitatívnu informáciu z nameraných údajov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Fyzikálno-chemické základy separačných metód, fázové rovnováhy.
Látková bilancia separovanej zložky v chromatografickom systéme.
Rozmývanie chromatografických zón. Separačná účinnosť.
Chromatografické rozlíšenie.
Kvalitatívna analýza. Elučné údaje. Identifikácia.
Kvantitatívna analýza. Kalibrácia.
Plynová chromatografia, teoretické základy separácie.
Výber stacionárnej fázy a chromatografickej kolóny.
Prístrojová technika pre plynovú chromatografiu.
Detekcia v plynovej chromatografii.
Separácia izomérov a enantiomérov.
Viacrozmerná separácia a metóda úplnej dvojrozmernej plynovej chromatografie GCxGC. Analytické využitie plynovej chromatografie.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky a semináre, 13 x 2hod/1hod
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: