29. 10. 2020  3:40 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418A8_4I - Analytické separačné metódy I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N418A8_4I
Názov predmetu:
Analytické separačné metódy I
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
Fyzikálno-chemické základy separačných metód, fázové rovnováhy.
Látková bilancia separovanej zložky v chromatografickom systéme.
Rozmývanie chromatografických zón. Separačná účinnosť.
Chromatografické rozlíšenie.
Kvalitatívna analýza. Elučné údaje. Identifikácia.
Kvantitatívna analýza. Kalibrácia.
Plynová chromatografia, teoretické základy separácie.
Výber stacionárnej fázy a chromatografickej kolóny.
Prístrojová technika pre plynovú chromatografiu.
Detekcia v plynovej chromatografii.
Separácia izomérov a enantiomérov.
Viacrozmerná separácia a metóda úplnej dvojrozmernej plynovej chromatografie GCxGC. Analytické využitie plynovej chromatografie.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: