9. 12. 2019  0:37 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418A6_4I - Analýza štruktúry tuhých látok, ich povrchov a tenkých vrstiev (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Analýza štruktúry tuhých látok, ich povrchov a tenkých vrstiev
Kód predmetu: N418A6_4I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o princípoch a praktickom využití röntgenových difrakčných metód a metód založených na interakcii hmoty s urýchlenými elektrónmi pre objasnenie štruktúry a identifikáciu anorganických a organických materiálov v tuhom stave.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Amorfné materiály.
2. Kvapalné kryštály.
3. Kryštalické a polykryštalické materiály.
4. RTG štruktúrna analýza.
5. Interakcia hmoty s urýchlenými časticami a vysokoenergetickými fotónmi.
6. Metódy štúdia povrchov a tenkých vrstiev.
7. Röntgenová fluorescenčná spektroskopia (XRF).
8. Röntgenová fotoelektrónová spektrometria (XPS resp. ESCA).
9. Augerova elektrónová spektrometria (AES).
10. Elektrónová mikroanalýza (mikrosonda).
11. Röntgenoštruktúrna analýza monokryštálov a polykryštalických látok.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOŠINA, S. -- GARAJ, J. Vlastnosti a štruktúra tenkých vrstiev. Bratislava: VEDA, 1985.

Odporúčaná:
GARAJ, J. -- BUSTIN, D. -- HLADKÝ, Z. Analytická chémia. Bratislava : Alfa, 1987. 740 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: 1 hod. prednáška/týždeň,
1 hod. seminár/týždeň

skúška 3 kredity
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Písomná a ústna skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: