26. 10. 2020  8:48 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418A6_4I - Analýza štruktúry tuhých látok, ich povrchov a tenkých vrstiev (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Analýza štruktúry tuhých látok, ich povrchov a tenkých vrstiev
Kód predmetu:
N418A6_4I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci:
Ing. František Čacho, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Ing. Pavel Májek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o princípoch a praktickom využití röntgenových difrakčných metód a metód založených na interakcii hmoty s urýchlenými elektrónmi pre objasnenie štruktúry a identifikáciu anorganických a organických materiálov v tuhom stave.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Amorfné materiály.
2. Kvapalné kryštály.
3. Kryštalické a polykryštalické materiály.
4. RTG štruktúrna analýza.
5. Interakcia hmoty s urýchlenými časticami a vysokoenergetickými fotónmi.
6. Metódy štúdia povrchov a tenkých vrstiev.
7. Röntgenová fluorescenčná spektroskopia (XRF).
8. Röntgenová fotoelektrónová spektrometria (XPS resp. ESCA).
9. Augerova elektrónová spektrometria (AES).
10. Elektrónová mikroanalýza (mikrosonda).
11. Röntgenoštruktúrna analýza monokryštálov a polykryštalických látok.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOŠINA, S. -- GARAJ, J. Vlastnosti a štruktúra tenkých vrstiev. Bratislava: VEDA, 1985.

Odporúčaná:
GARAJ, J. -- BUSTIN, D. -- HLADKÝ, Z. Analytická chémia. Bratislava : Alfa, 1987. 740 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
1 hod. prednáška/týždeň,
1 hod. seminár/týždeň

skúška 3 kredity
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Písomná a ústna skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: