12. 12. 2019  3:46 Otília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418L2_4I - Laboratórne cvičenie z analytických metód III (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z analytických metód III
Kód predmetu: N418L2_4I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvíjanie teoretických poznatkov z predmetu Pokročilé separačné a identifikačné metódy orientované na analýzu reálnych vzoriek.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Hmotnostná spektrometria (10 h)
Meranie a vyhodnocovanie NMR spektier (10 h)
Individuálna experimetálna práca (61 h)
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Laboratórne cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Test, klasifikovaný zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: