12. 12. 2019  7:21 Otília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418L2_4I - Laboratórne cvičenie z analytických metód III (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418L2_4I
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z analytických metód III
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
Hmotnostná spektrometria (10 h)
Meranie a vyhodnocovanie NMR spektier (10 h)
Individuálna experimetálna práca (61 h)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: