Dec 10, 2019   6:28 p.m. Radúz
Academic information system

Course syllabus 441A0_4D - Analytická chémia (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Analytická chémia
Kód predmetu: 441A0_4D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (12 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Vedomosti o najmodernejších analytických metódach používaných v stopovej a ultrastopovej analýze komplexných vzoriek z technológie, životného prostredia, biologického materiálu a potravín so zameraním na tému dizertačnej práce.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Analytické chemické meranie.
Spôsoby odberu a úpravy vzoriek.
Predkoncentračné techniky a viacrozmerné separačné techniky v "on line" zapojení.
Tandemové zoskupenia detekčnej techniky.
Identifikácia látok vo veľmi nízkych koncentráciách.
Kombinované využitie spektroskopických metód pri analýze štruktúry organických zlúčenín.
Validácia analytických metód.
Využitie pokročilých analytických metód vo výskume a kontrolnej analytickej praxi.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GARAJ, J. -- BUSTIN, D. -- HLADKÝ, Z. Analytická chémia. Bratislava : Alfa, 1987. 740 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Type of output: