Oct 15, 2019   6:01 p.m. Terézia
Academic information system

Course syllabus N418A6_4I - Analýza štruktúry tuhých látok, ich povrchov a tenkých vrstiev (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418A6_4I
Názov predmetu: Analýza štruktúry tuhých látok, ich povrchov a tenkých vrstiev
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 20 bodov, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 37 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 34 bodov, na hodnotenie C najmenej 31 bodov, na hodnotenie D najmenej 28 bodov a na hodnotenie E najmenej 24 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o princípoch a praktickom využití röntgenových difrakčných metód a metód založených na interakcii hmoty s urýchlenými elektrónmi pre objasnenie štruktúry a identifikáciu anorganických a organických materiálov v tuhom stave.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Amorfné materiály.
2. Kvapalné kryštály.
3. Kryštalické a polykryštalické materiály.
4. RTG štruktúrna analýza.
5. Interakcia hmoty s urýchlenými časticami a vysokoenergetickými fotónmi.
6. Metódy štúdia povrchov a tenkých vrstiev.
7. Röntgenová fluorescenčná spektroskopia (XRF).
8. Röntgenová fotoelektrónová spektrometria (XPS resp. ESCA).
9. Augerova elektrónová spektrometria (AES).
10. Elektrónová mikroanalýza (mikrosonda).
11. Röntgenoštruktúrna analýza monokryštálov a polykryštalických látok.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOŠINA, S. -- GARAJ, J. Vlastnosti a štruktúra tenkých vrstiev. Bratislava: VEDA, 1985.

Odporúčaná:
GARAJ, J. -- BUSTIN, D. -- HLADKÝ, Z. Analytická chémia. Bratislava : Alfa, 1987. 740 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 61

ABCDEFX
59,0 %9,8 %24,6 %6,6 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Type of output: