Jan 27, 2020   4:58 p.m. Bohuš
Academic information system

Course syllabus N418A6_4I - Analýza štruktúry tuhých látok, ich povrchov a tenkých vrstiev (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418A6_4I
Názov predmetu: Analýza štruktúry tuhých látok, ich povrchov a tenkých vrstiev
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
1. Amorfné materiály.
2. Kvapalné kryštály.
3. Kryštalické a polykryštalické materiály.
4. RTG štruktúrna analýza.
5. Interakcia hmoty s urýchlenými časticami a vysokoenergetickými fotónmi.
6. Metódy štúdia povrchov a tenkých vrstiev.
7. Röntgenová fluorescenčná spektroskopia (XRF).
8. Röntgenová fotoelektrónová spektrometria (XPS resp. ESCA).
9. Augerova elektrónová spektrometria (AES).
10. Elektrónová mikroanalýza (mikrosonda).
11. Röntgenoštruktúrna analýza monokryštálov a polykryštalických látok.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Type of output: