Nov 13, 2019   10:54 p.m. Stanislav
Academic information system

Course syllabus 418L0_4B - Laboratórne cvičenie z analytickej chémie (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 418L0_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z analytickej chémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
absolvovanie úloh a test
 
Výsledky vzdelávania:
Odmerná analýza. Analýza modelových i reálnych vzoriek metódami spektrálnymi, elektrochemickými a chromatografickými. Štatistické vyhodnotenie získaných analytických signálov
 
Stručná osnova predmetu:
Úvodné cvičenie. Laboratórna technika, základné analytické operácie a analytické výpočty. Odmerná analýza na základe acidobázických reakcií
Odmerná analýza na základe oxidačno-redukčných reakcií
Odmerná analýza na základe komplexačných reakcií
Odmerná analýza na základe zrážacích reakcií
Elektrochemické metódy
Separačné metódy
Spektrálne metódy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PURDEŠOVÁ, A. Praktikum z analytickej chémie. Bratislava: STU, 2011. 242 s. ISBN 978-80-227-3555-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 345

ABCDEFX
16,2 %43,8 %30,1 %8,1 %1,8 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: