1. 4. 2020  4:43 Hugo
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418L0_4I - Laboratórne cvičenie z analytických metód I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418L0_4I
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z analytických metód I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie6 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie laboratornych úloh a test
 
Výsledky vzdelávania:
Spoznanie špecifických problémov analýzy zložitých anorganických, organických a biologických vzoriek. Praktické rozvíjanie teoretických poznatkov z predmetov Analytická chémie anorganických/biologických materiálov a Analytická spektrometria.
 
Stručná osnova predmetu:
Analýza zložitých anorganických vzoriek. (10 h)
Analýza zložitých organických a biologických vzoriek. (5 h)
Aplikácia atómovej absorpčnej a emisnej spektrometrie. (20 h)
Úprava biologických vzoriek pre HPLC. (10 h)
Využitie výpočtovej techniky pri spracovaní analytického signálu. (5 h)
Experimentálna práca u prideleného učiteľa. (80 h)
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
interné učebné texty

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 111

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Michaela Jakubíková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: