21. 3. 2019  12:33 Blahoslav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 33117_3B - Softvér riadiacich systémov (FEI - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 33117_3B
Názov predmetu: Softvér riadiacich systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: Priemyselná informatika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1 (31401_3B)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dve písomky počas semestra. Prvá v polovičke semestra z konfigurovania priemyselného regulátora UDC3300. Druhá na konci z programovania PLC systémov.
 
Výsledky vzdelávania:
Konfigurovanie priemyselných regulátorov so štandardným používateľským interfejsom, testovanie základných programových modulov a konfigurovanie základných regulačných obvodov: jednoduchá slučka, kaskádny regulačný obvod, pomerový regulačný obvod a obvod s dopredným riadením na žiadanej veličine alebo od poruchovej veličiny. Programovanie PLC v jazyku LD s riešením jednoduchých úloh z praxe. Úvod do SCADA/HMI a DCS systémov. Normy ISO 3511 a IEC 61 131-3.
 
Stručná osnova predmetu:
• Priemyselné programovateľné regulátory.
• Konfigurovanie a testovanie softvéru regulátora.
• Implementácia typických regulačných obvodov.
• Programovanie PLC v LD. SCADA/HMI.
• DCS systémy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MUDRONČÍK, D. Softvér riadiacich systémov. Vydavateľstvo STU v Bratislave: STU Bratislava, 2000. 268 s. ISBN 80-227-1341-4.
NIEDERLINSKI, A. Číslicové systémy pro řízení technologických procesů 1: Technické a programové vybavení. Praha : SNTL, 1984. 315 s.
NIEDERLINSKI, A. Číslicové systémy pro řízení technologických procesů 2: Použití. Praha : SNTL, 1984. 392 s.
WARNOCK, I G. Programmable controllers: Operation and application. New York : Prentice Hall, 1988. 447 s. ISBN 0-13-730037-9.
OLSON, G. -- PIANI, G. Computer systems for automation and control. New York : Prentice Hall, 1992. 428 s. ISBN 0-13-457581-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 438

ABCDEFX
24,7 %10,7 %21,0 %18,7 %23,5 %1,4 %
Vyučujúci: Ing. Ladislav Körösi, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Leo Mrafko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 6. 2017
Schválil: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 09. 06. 2017.

Typ výstupu: