21. 10. 2020  12:32 Uršuľa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 427P0_4B - Programovanie II (FCHPT - LS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Programovanie II
Kód predmetu:
427P0_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity), skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci:
Ing. Ján Drgoňa, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marián Gall, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Štefan Varga, CSc. (zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Pokračovanie predmetu Programovanie I. Vyhľadávacie a triediace algoritmy, grafové algoritmy, rekurentné algoritmy. Pokročilejšie programovacie techniky v jazyku C.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Pokročilejšie programovacie techniky v C/C++
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HEROUT, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice: Nakladatelství KOPP, 2007. ISBN 80-7232-220-6.
WIRTH, N. Algorithms and Data Structures. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1986. 288 s. ISBN 0-13-022005-1.

Odporúčaná:
OGILVIE, J W. Advanced C struct programming: Data structure design and implementation in C. New York : John Wiley & Sons, 1990. 412 s. ISBN 0-471-51943-X.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa člení na prednášky a cvičenia s použitím počítačov.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
V priebehu semestra budú 2 písomné previerky po 50 bodov formou vypracovania testov a programov na PC.

Hodnotenie:

A 100-92 bodov
B 91-83 bodov
C 82-74 bodov
D 73-65 bodov
E 64-56 bodov
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Typ výstupu: