Oct 19, 2020   6:10 p.m. Kristián
Academic information system

Course syllabus N422I1_4I - Informačné technológie I (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu:
Informačné technológie I
Kód predmetu:
N422I1_4I
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov tvorby a používania databáz v prostredí Microsoft Access. Vie navrhnúť a vytvoriť základné databázové objekty, spracovať údaje s využitím pokročilých nástrojov Accessu, vytvárať užívateľsky orientované formuláre pre vkladanie a výstupy údajov, vyhľadávať a riadiť údaje pomocou filtrov a dotazov, ako aj vytvárať jednoduché tlačové zostavy. Ovláda základné príkazy jazyka SQL pre tvorbu dotazov. Má vedomosti o princípoch normalizácie databáz.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do tvorby a použitia relačných databáz
Databázový systém MS Access - opis vývojového prostredia
Normalizácia databázy (normálne formy - 1NF, 2NF, 3NF)
Tabuľky - tvorba tabuliek (polia, dátové typy, indexy, vlastnosti polí, plnenie tabuliek údajmi)
Relácie - zabezpečenie referenčnej integrity
Zásady databázových návrhov (E-R model)
Formuláre - ovládacie prvky (vlastnosti ovládacich prvkov)
Práca s dátami vo formulároch (udalosti a udalostné procedúry)
Dotazy (výberové, krížové, akčné a parametrické dotazy)
Základy jazyka SQL I 
Základy jazyka SQL II
Zostavy
Praktická ukážka tvorby databázy AIS
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MATÚŠ, Z. Access v příkladech. ČR: Computer Media, 2006. 128 s. ISBN 80-86686-55-8.
ŠEDOVÁ, H. Access 2007 nejen pro školy. ČR: Computer Media, 2010. 192 s. ISBN 978-80-7402-038-4.
MACDONALD, M. Access 2007: The Missing Manual. 1005 Gravenstein Higway North, Sebastopol, CA 95472: O'Reilly Media, 2006. 752 s. ISBN 978-0-596-52760-0.
CHURCHER, C. Beginning Database Design: From Novice to Professional. New York: Apress, 2012. 252 s. ISBN 978-1-4302-4209-3.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet Informačné technológie I sa realizuje formou 13 dvojhodinových cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
samostatná práca
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: