Oct 17, 2019   2:06 a.m. Hedviga
Academic information system

Course syllabus N422I1_4I - Informačné technológie I (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422I1_4I
Názov predmetu: Informačné technológie I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Úvod do tvorby a použitia relačných databáz
Databázový systém MS Access - opis vývojového prostredia
Normalizácia databázy (normálne formy - 1NF, 2NF, 3NF)
Tabuľky - tvorba tabuliek (polia, dátové typy, indexy, vlastnosti polí, plnenie tabuliek údajmi)
Relácie - zabezpečenie referenčnej integrity
Zásady databázových návrhov (E-R model)
Formuláre - ovládacie prvky (vlastnosti ovládacich prvkov)
Práca s dátami vo formulároch (udalosti a udalostné procedúry)
Dotazy (výberové, krížové, akčné a parametrické dotazy)
Základy jazyka SQL I 
Základy jazyka SQL II
Zostavy
Praktická ukážka tvorby databázy AIS


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: